Понеділок, 17.12.2018, 13:44
Кафедра української мови КПІ ДВНЗ "КНУ"
Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гість | RSS
Меню сайту
КАТЕГОРІЇ
Всі публікації [28]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входа
Головна » Файли » Всі публікації

КОЛОЇЗ Жанна Василівна
20.11.2009, 07:09

70.     Об’єктивація мовних потенцій і їх перехід до розряду узуальних матеріальних репрезентантів / Жанна Василівна Колоїз // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць : у 2-х частинах. – Вип. 24 : [матеріали VІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Українська література : духовність і ментальність»] (Кривий Ріг, 20–21 жовтня 2006 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет / А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – Ч. 1. – К. : Акцент, 2006. – С. 198–207.

71.     Оказіональність / узуальність як концептуальна лінгвістична категорія / Жанна Василівна Колоїз // Українська мова. – 2006. – № 1. – С.71–81.

72.     Образно-асоціативний потенціал внутрішньої форми оказіоналізмів у світлі теорії О. Потебні / Жанна Василівна Колоїз // Олександр Потебня : сучасний погляд : [матеріали Міжнародних Потебнянських читань, присвячених 170-річчю від дня народження фундатора Харківської філологічної школи] (Харків, 11–12 жовтня 2005 р.) / Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – Харків : «Майдан», 2006. – С. 121– 127.

73.     Оказіональні репрезентанти предметності / Жанна Василівна Колоїз // Вісник Запорізького національного університету : Філологічні науки. – Запоріжжя, 2006. – Вип. 2. – С. 134–141.

74.     Словник фразеологічних антонімів української мови / В. С. Калашник, Ж. В. Колоїз. – К. : Довіра, 2006. – [3-є вид., доп.]. – 349 с.

75.     Історична граматика української мови : [навчальний посібник] / М. В. Вербовий, Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг, 2006. – [2-е вид., стереотип.]. – 100 с.

76.     Поняття про оказіоналізм, його диференційні ознаки / Жанна Василівна Колоїз // Вісник ХНУ : Серія : Філологія. – Харків, 2006.– № 745. – Вип. 49. – С.10–16.

77.     Окказиональные результаты фразеологической деривации / Жанна Васильевна Колоиз // Диалог языков и культур : Теоретический и прикладной аспекты : сб. научн. тр. / сост. и отв. ред.  Т. С. Нифанова ; Поморський государственный университет им. М. В. Ломоносова. – Архангельск : Поморский университет, 2006. – Вып. 1. – С.5661.

78.     Речевые, или окказиональные, процессы в типологии деривации / Жанна Васильевна Колоиз // Res Philologica : Ученые записки Северодвинского филиала Поморского государственного университета им. М. В. Ломоносова / отв. ред., сост. Э. Я. Фесенко. – Архангельск : Поморский университет, 2007. – Вып. 5. – С. 5559.

79. Українська оказіональна деривація : [монографія] / Жанна Василівна Колоїз. – К. : Акцент, 2007. – 311 с.

80. Морфологічні оказіоналізми, або оказіональні граматичні модифікації (на матеріалі морфологічних слів з частиномовним значенням предметності) / Жанна Василівна Колоїз // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг, 2007. Вип. 5. – С. 23–36.

81. Оказіональні фінітні номеми / Жанна Василівна Колоїз // Лексико-грамматические инновации в современных восточнославянских язиках : [материалы ІІІ Международной научной конференции] (Днепропетровск, 19–20 апреля 2007 г.) / М-во образования и науки Украины ; Днепропетровский национальный университет / сост. Т. С. Пристайко. – Днепропетровск : «Пороги», 2007. – С. 2931.

82. Оказіональна деривація: теоретичний та функціонально-прагматичний аспекти : дис. … доктора філол. наук : 10.02.01  / Жанна Василівна Колоїз. – Харків, 2007. – 442 с.

83. Оказіональна деривація: теоретичний та функціонально-прагматичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Жанна Василівна Колоїз. – К., 2007. – 36 с.

84. «Кування» слів : данина моді чи традиція? / Жанна Василівна Колоїз // Український смисл : Науково-популярний лінгвокультурологічний щоквартальник. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – № 1/2. – С. 19–29.

85. Оказіональні утворення в умовах комунікативно-прагматичних ситуацій / Жанна Василівна Колоїз // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць : у 2-х частинах. – Вип. 27 : [матеріали VІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Українська література : духовність і ментальність»] (Кривий Ріг, 12–13 жовтня 2007 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет / А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – Ч. 1 : Аспекти духовності української літератури. – К. : Акцент, 2007. – С. 4453.

86. Уровни адаптации речевых новшеств в «языковом пространстве» / Жанна Васильевна Колоиз // Материалы международной научно-практической Интернет-конференции «Русский язик и проблемы современного образования» / rttp. // www.sfpgu.ru/ nauchrab/ konfsemstol/ 2007/ kolois. zip.

87. Національно-культурна специфіка номем на означення емпіричного часу в українській мові (у порівнянні з білоруською та російською) / Жанна Василівна Колоїз // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць : у 2-х частинах. – Вип. 31 : [матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Українська література : духовність і ментальність»] (Кривий Ріг, 17–18 жовтня 2008 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет / А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – Ч. 1 : Аспекти духовності української літератури. – К. : «Твім інтер», 2008. – С. 4756.

88. Основні підходи до визначення лінгвістичного статусу неологізму / Жанна Василівна Колоїз // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Вип. 1 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), Д. Х. Баранник, П. І. Білоусенко та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2008. – С. 2736.

89. Прийоми увиразнення оказіональної експресії / Жанна Василівна Колоїз // Вісник Запорізького національного університету : Філологічні науки. – Запоріжжя, 2008. – № 1. – С. 9398.

90. Словник фразеологічних антонімів української мови / В. С. Калашник, Ж. В. Колоїз. – К. : Довіра, 2008. – [4-е вид., стереотип.]. – 349 с.

91. Національний колорит мовних зворотів / Жанна Василівна Колоїз / Український смисл : Науково-популярний лінгвокультурологічний щоквартальник. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – № 12. – С. 1620.

92. Сучасна українська літературна мова : збірник завдань для лабораторних робіт / Ж. В. Колоїз, Н. М. Малюга, В. В. Явір. – К. : Знання, 2008. – [2-е вид., стереотип.]. – 356 с.

93. Інтегральне і диференційне в трансформації та оказіональній деривації фразем / Жанна Василівна Колоїз // Мовознавчий вісник : зб. наук. праць на пошану професора Катерини Городенської з нагоди її 60-річчя / М-во освіти і науки України ; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького / Г. І. Мартинова (відп. ред.) – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – Вип. 8. – С. 205213.

94. Деетимологізація в українській мові / Жанна Василівна Колоїз // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Вип. 2 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2008. – С. 30–37.

95. Типологія дериваційних процесів / Жанна Колоїз // Українська мова. – 2008. – № 4. – С. 23–37.

96. Вітчизняний місяцелік у зіставленні з білоруським та російським / Жанна Василівна Колоїз // Червоний гірник : Культура української мови. – 2008. – № 191 – 192 (13 грудня). – С. 3.

97. Вибір слова в комунікативному акті як творчий процес / Жанна Василівна Колоїз // Вісник ХНУ : Серія : Філологія. – Харків, 2009. – № 843 – Вип. 55 – С. 86–89.

98. Основні підходи до систематизації неологічного матеріалу / Жанна Василівна Колоїз // Лексико-грамматические инновации в современных восточнославянских языках : [материалы ІV Международной научной конференции] (Днепропетровск, 9–10 апреля 2009 г.) / М-во образования и науки Украины ; Днепропетровский национальный университет / сост. Т. С. Пристайко. – Днепропетровск : «Пороги», 2009. – С. 17–20.

99. Латинська мова: [навчально-методичний посібник] / Ж. В. Колоїз, Т. М. Мішеніна. – Кривий Ріг : КДПУ, 2009. – 83 с.

Категорія: Всі публікації | Додав: doctor
Переглядів: 1102 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
...
Поиск
Час
Календар
Copyright MyCorp © 2018
Створити безкоштовний сайт на uCoz