Понеділок, 17.12.2018, 13:36
Кафедра української мови КПІ ДВНЗ "КНУ"
Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гість | RSS
Меню сайту
КАТЕГОРІЇ
Всі публікації [28]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входа
Головна » Файли » Всі публікації

ШАРМАНОВА Наталя Миколаївна
20.11.2009, 04:51

1.     Диференційні ознаки афоризму як одиниці пареміології / Наталя Миколаївна Шарманова // Ucrainistica : зб. наук. статей / ред. : М. В. Вербовий та ін. – Кривий Ріг, 2002. – С. 131–135.

2.     Прислів’я, приказка, афоризм : лінгвістичний аспект жанру / Наталя Миколаївна Шарманова // Актуальні питання філології : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : КДПУ, 2002. – С. 170–172.

3.     Духовний вимір національної афористики / Наталя Миколаївна Шарманова // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць. – Вип. 16 : [матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Українська література : духовність і ментальність»] (Кривий Ріг, 24–25 жовтня 2003 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет / А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – К. : «Твім інтер», 2003.– С. 690–699.

4.     Логічні афоризми-еквіваленти надфразової єдності (на матеріалі сучасної української поезії) / Наталя Миколаївна Шарманова // Система і структура східнослов’янських мов : зб. наук. праць / В. І. Гончаров (відп. ред.) та ін. – К. : «Знання України», 2003. – С. 268–271.

5.     Логічні афоризми-еквіваленти простого речення (на матеріалі творів Ліни Костенко) / Наталя Миколаївна Шарманова // Лінгвістичні студії : [матеріали ІІ-их граматичних читань]. – Донецьк : Вид-во ДонНУ, 2003. – С. 240–246.

6.     Соціально-психологічне наповнення пареміологічних одиниць (на матеріалі творів Уласа Самчука) / Наталя Миколаївна Шарманова // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2003. – С. 187–192.

7.     Логічні афоризми-еквіваленти складного речення (на матеріалі сучасного українського дискурсу) / Наталя Миколаївна Шарманова // Мандрівець. – 2003. – № 5. – С. 3134.

8.     Постмодерністська аксіологічна площина сучасної афористики (на матеріалі роману П. Загребельного «Брухт») / Наталя Миколаївна Шарманова // Мова і культура : Серія : Філологія. – Т. ІV. Ч. 2. Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту : [матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції ім. проф. Д. С. Бураго] (Київ, 28 червня – 02 липня 2004 р.) / Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2004. – Вип. 7. – С. 83–90.

9.     Особливості афористики Уласа Самчука / Наталя Миколаївна Шарманова // Мандрівець. – 2004. – № 1. – С. 38–40.

10. Афоризм у структурі макротексту / Наталя Миколаївна Шарманова // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2004. – С. 128–137.

11. Інноваційні теоретичні засади сучасної афористики / Наталя Миколаївна Шарманова // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : [материалы ІІ Международной научной конференции] (Днепропетровск, 14–15 апреля 2005 г.) / М-во образования и науки Украины ; Днепропетровский национальный университет / сост. Т. С. Пристайко.  – Днепропетровск : «Пороги», 2005. – С. 455–459.

12. Особливості функціонування афоризмів у прозі Павла Загребельного / Наталя Миколаївна Шарманова // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2005. – С. 156–162.

13. Ментальний план афористичного світобачення (на матеріалі сучасної української афористики) / Наталя Миколаївна Шарманова // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць : у 2-х частинах. – Вип. 21 : [матеріали V Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Українська література : духовність і ментальність»] (Кривий Ріг, 14–15 жовтня 2005 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет / А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – Ч. 1 : Аспекти духовності української літератури. – К. : Акцент, 2005.– С. 639–647.

14. Українська афористика : структурно-семантичний та функціональний аспекти : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова» / Наталя Миколаївна Шарманова. – Кривий Ріг, 2005. – 216 с.

15. Українська афористика : структурно-семантичний та функціональний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Наталя Миколаївна Шарманова. – Харків, 2005. – 19 с.

16. Емотивна інтеріоризація дійсності в семантичній будові афоризмів (на матеріалі прози П. А. Загребельного) / Наталя Миколаївна Шарманова // Вісник Запорізького національного університету : Філологічні науки. – Запоріжжя, 2006. – Вип. 2. – С. 291–295.

17. Образно-асоціативна будова афоризму / Наталя Миколаївна Шарманова // Східнослов’янська філологія : зб. наук. праць. – Ч.І. : Мовознавство. – Горлівка : Видавництво ГДПІІМ, 2006. – Вип. 11. – С. 131–138.

18. Лінгводидактичні аспекти вивчення афоризмів в шкільному курсі рідної (української) мови / Наталя Миколаївна Шарманова // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць / за ред. проф. В. К. Буряка. – Кривий Ріг : КДПУ, 2006. – Вип. 15. – С. 432–440.

19. Реалізація категорії адресантності в афористичних мікротекстах / Наталя Миколаївна Шарманова // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2006. – Вип. 4. – С. 54–58.

20. «Огонь в одежі слова»: світ афористики І. Франка // Семантика мови і тексту : [матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції] (Івано-Франківськ, 26–28 вересня 2006 р.) / М-во освіти і науки України ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ; Інститут мовознавства імені Олександра Потебні; Інститут української мови НАН України. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2006. – С. 544–546.

21. Мовна афористики творчості І. Франка та І. Багряного : своєрідність вираження світобачення письменника / Наталя Миколаївна Шарманова // Наукові праці викладачів, докторантів, аспірантів, магістрів та студентів : [до 150-річчя від дня народження І. Я. Франка]. – Кривий Ріг, 2006. – Вип. 17. – С. 88–95.

22. Комунікативна спрямованість афоризмів / Наталя Миколаївна Шарманова // Славянская фразеология и прагматика : [аннотации докладов Международной научной конференции]. – Загреб : FF-press, 2006. – С. 80.

23. «Я син народу, що вгору йде, хоч був запертий в льох»  : нотатки до афористичної майстерні Івана Франка / Наталя Миколаївна Шарманова // УМЛШ. – 2006. – № 6. – С.55–59.

24. Категорія адресантності в комунікативній будові афоризму / Наталя Миколаївна Шарманова // Вісник ХНУ : Серія : Філологія. – Харків, 2006.– № 745. – Вип. 49. – С. 58–61.

25. Українська пареміосистема як відображення національного культурного простору / Наталя Миколаївна Шарманова // Знание. Язык. Культура : [материалы Международной научой конференции «Славянские языки и культура» / Тульский государственный педагогмческий университет им. Л. Н. Толстого]. – Тула, 2007. – Т. 1. – С. 57–60.

26. До питання про знакову специфіку афоризму / Наталя Миколаївна Шарманова // Лексико-грамматические инновации в современных восточнославянских язиках : [материалы ІІІ Международной научной конференции] (Днепропетровск, 19–20 апреля 2007 г.) / М-во образования и науки Украины ; Днепропетровский национальный университет / сост. Т. С. Пристайко. – Днепропетровск : «Пороги», 2007. – С. 325328.

27. Фразеоситема и паремиосистемы как фрагменты концептосферы народа : украинско-русские паралели / Наталья Николаевна Шарманова // Мир русского слова и русское слово в мире : [материалы Международной  научной конференции]. – Т. 2 : Проблемы фразеологии. Русская лексикография: тенденции развития. – София, 2007. – С. 328332.

28. Семантична типологія афоризмів (на матеріалі сучасного художнього дискурсу) / Наталя Миколаївна Шарманова // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Вип. 1 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), Д. Х. Баранник, П. І. Білоусенко та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2008. – С. 4044.

29. Етноконцепт Україна як фрагмент когнітивного освоєння всесвіту / Наталя Миколаївна Шарманова // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Вип. 2 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2008. – С.57–62.

30. Комунікативно-функціональний підхід при навчанні односкладного речення / Наталя Миколаївна Шарманова // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : КДПУ, 2008. – Вип. 22. – С.235243.

31. Мова професійного спілкування : авчальний посібник] / Наталя Миколаївна Шарманова. – Кривий Ріг, 2008. – 57 с.

32. Україна : прецедентний феномен і лінгвокультурний текст / Наталя Миколаївна Шарманова // Роль университетов в поддержке гуманитарных научных исследований : [материалы ІІІ Международной научно-практической конференции] : в 5-и томах / отв. ред. О. Г. Вронский. – Тула : Изд-во ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2008. – Т. 8. – С. 182–188.

33. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя-словесника при засвоєнні синтаксичної теорії / Наталя Миколаївна Шарманова // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Вип. 3 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. – С.144152.

34. Вербалізація соціокультурних стереотипів у фразеологічній картині світу / Наталя Миколаївна Шарманова // Мова і культура : Серія : Філологія. – Т. V (117) : [матеріали ХVІІ Міжнародної наукової конференції ім. проф. Д. С. Бураго]  (Київ, 23–27 червня 2008 р.) / Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 11. – С. 56–60.

35. Семантична типологія афоризмів (на матеріалі сучасного художнього дискурсу) / Наталя Миколаївна Шарманова // Фразеология германских, романских и славянских языков : сб. научн. статей / под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. – Т. 1. – С. 231–235.

36. Концепт Доля в українському мовному просторі / Наталя Миколаївна Шарманова // Лексико-грамматические инновации в современных восточнославянских языках : [материалы ІV Международной научной конференции] (Днепропетровск,  9–10 апреля 2009 г.) / М-во образования и науки Украины ; Днепропетровский национальный университет / сост. Т. С. Пристайко. – Днепропетровск : «Пороги», 2009. – С. 157–160.

37. В. фон Гумбольдт і О. Потебня : етнософія мови й культури в аспекті антропологічної лінгвістики/ Наталя Миколаївна Шарманова //Україна і Німеччина : етнокультурні, лінгводидактичні та мистецько-духовні обміни, взаємозв’язки та взаємовпливи : зб. наук. праць : [матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції]  (Кривий Ріг, 15 травня 2009 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет / ред. : М. Б. Євтух (голова), А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. – С. 174180.

38. Афоризм у поліпарадигмальному аспекті / Наталя Миколаївна Шарманова // Українська мова серед інших словянських : етнологічні та граматичні параметри : [матеріали Міжнародної наукової конференції] (Кривий Ріг, 5–6 листопада 2009 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009.– С. 258–264. 

Категорія: Всі публікації | Додав: doctor
Переглядів: 984 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 1.4/11
Всього коментарів: 0
...
Поиск
Час
Календар
Copyright MyCorp © 2018
Створити безкоштовний сайт на uCoz