Субота, 17.11.2018, 01:03
Кафедра української мови КПІ ДВНЗ "КНУ"
Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гість | RSS
Меню сайту
КАТЕГОРІЇ
Всі публікації [28]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входа
Головна » Файли » Всі публікації

ОСТРОУШКО Оксана Андріївна
20.11.2009, 05:28

1.     Усталені народнопоетичні вислови в ліриці Андрія Малишка / Оксана Андріївна Остроушко // Творчість Андрія Малишка в контексті літературного процесу ХХ ст. : [матеріали Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції, присвяченої 85-річчю від дня народження А. С. Малишка] (Київ, 13 листопада 1997 р.) / Київський університет імені Тараса Шевченка / ред. : М. К. Наєнко, Г. Ф. Семенюк, Н. М. Гаєвська та ін. – К. : «Київський університет», 1997. – С. 106110.

2.     Про основні засади визначення структури текстів українських замовлянь / Оксана Андріївна Остроушко // Складні питання вузівського курсу української мови : [навчальний посібник]. – Кривий Ріг, 2001. – С. 7278.

3.     Специфіка мислення творців і виконавців українських замовлянь / Оксана Андріївна Остроушко // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць. – Вип. 9 : [матеріали ІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Українська література : духовність і ментальність»] (Кривий Ріг, 19–20 жовтня 2001 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет / А. В. Козлов (відп. ред.) та ін.– К. : «Твім інтер», 2001. – С. 366372.

4.     Однофразові тексти українських замовлянь / Оксана Андріївна Остроушко // Мандрівець. – 2002. – № 1. – С. 6669.

5.     Звертання в текстовій структурі українських замовлянь / Оксана Андріївна Остроушко // Південний архів : Філологічні науки : зб. наук. праць.– Херсон : Айлант, 2002. – Вип. ХІV.– С. 273276.

6.     Аспекти реалізації магічної функції мови / Оксана Андріївна Остроушко // Мандрівець. – 2002. – № 3. – С. 4145.

7.     Мовленнєва реалізація магічно-практичного призначення українських замовлянь / Оксана Андріївна Остроушко // Мова у слов’янському культурному просторі : [тези доповідей і повідомлень Міжнародної наукової конференції] (Умань, 2325 травня, 2002 р.). – Умань : Графіка, 2002. – С. 7273.

8.     Мовленнєва реалізація магічно-практичного призначення українських замовлянь / Оксана Андріївна Остроушко // Українське мовознавство : Міжвідомчий науковий збірник.– К. : «Київський університет», 2003. – Вип. 26. – С. 108112.

9.     Семантико-синтаксична структура текстів українських замовлянь : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова» / Оксана Андріївна Остроушко. – Дніпропетровськ, 2002. – 201 с.

10. Семантико-синтаксична структура текстів українських замовлянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Оксана Андріївна Остроушко. – Дніпропетровськ, 2002. – 22 с.

11. Семантико-синтаксична характеристика паралелістичних формул українських замовлянь / Оксана Андріївна Остроушко // Дослідження з лексикології та граматики української мови : зб. наук. праць / Д. Х. Баранник (відп. ред.) та ін. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2003. – Вип. 3. – С. 97103.

12. Суржик у духовному світі сучасних українців / Оксана Андріївна Остроушко // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2003. – С. 7986.

13. Суржик у нашому духовному світі / Оксана Андріївна Остроушко // Червоний гірник : Культура української мови. – 2003. – №  197 (23 грудня). – С.3.

14. Комунікативні магічні табу в духовній культурі сучасних українців / Оксана Андріївна Остроушко // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць : у 2-х частинах. – Вип. 18 : [матеріали ІV Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Українська література : духовність і ментальність»] (Кривий Ріг, 5–6 листопада 2004 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет / А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – Ч. 2 : Питання менталітету в українській літературі – К. : Акцент, 2004. – С. 353361.

15. Комунікативно-семантичні особливості однофразових замовлянь-спонукань / Оксана Андріївна Остроушко // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2004. – С. 7177.

16. Дискурс замовлянь / Оксана Андріївна Остроушко //  Мова і культура : Серія : Філологія. – Т.VІІ. Ч.І. : Художня література в контексті культури : [матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції ім. проф. Д. С. Бураго]  (Київ, 28 червня – 02 липня 2004 р.) / Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2004. – Вип. 7. – С. 2734.

17. Політична телереклама: маніпуляція масовою свідомістю / Оксана Андріївна Остроушко // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2005. – С. 145156.

18. Функціонування власних назв у текстах українських замовлянь/ Оксана Андріївна Остроушко // Східнослов’янська філологія : зб. наук. праць. – Ч.І. : Мовознавство. – Горлівка : Видавництво ГДПІІМ, 2006. – Вип. 11. – С. 6776.

19. Концепти «Україна» і «народ» у текстах політичної реклами / Оксана Андріївна Остроушко // Семантика мови і тексту : [матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції] (Івано-Франківськ, 26–28 вересня 2006 р.) / М-во освіти і науки України ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ; Інститут мовознавства імені Олександра Потебні; Інститут української мови НАН України. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2006. – С. 271273.

20. Мовностилістичні особливості текстів політичної телереклами (опозиція «свій» – «чужий») / Оксана Андріївна Остроушко // Вісник Запорізького національного університету : Філологічні науки. – Запоріжжя, 2006. – С. 202206.

21. Соціолінгвістичні та соціопсихологічні чинники в підготовці майбутнього вчителя – українського словесника / Оксана Андріївна Остроушко // Психолого-педагогічні та методичні аспекти використання інноваційних технологій у вищих навчальних закладах І–ІV рівнів акредитації : [матеріали міської науково-методичної конференції] (Кривий Ріг, 17 листопада 2006 р.). – Кривий Ріг, 2006. – С. 2729.

22. Особливості використання риторичних фігур у поемі І. Я. Франка «Іван Вишенський» / Оксана Андріївна Остроушко // Наукові праці викладачів, докторантів, аспірантів, магістрів та студентів [до 150-річчя від дня народження І. Я. Франка]. – Кривий Ріг, 2006. – Вип. 17. – С. 8388.

23. Визначальні складові стереотипних образів української, російської, англійської мов / Оксана Андріївна Остроушко // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – К. : Акцент, 2006. – Вип. 25. – С. 250256.

24. Стереотипний образ української мови в процесі реалізації соціокультурної змістової лінії навчання мови / Оксана Андріївна Остроушко // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг, 2007. Вип. 5. – С. 139146.

25. Соціолінгвістичні чинники в підготовці майбутнього українського словесника / Оксана Андріївна Остроушко // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : КДПУ, 2007. – Вип. 17. – С. 109114.

26. Стереотипний образ української мови в процесі реалізації соціокультурної змістової лінії навчання мови / Оксана Андріївна Остроушко // Мандрівець. – 2007. – № 4. – С. 6064.

27. Зачин і закріпка як елементи текстового обрамлення українських замовлянь / Оксана Андріївна Остроушко // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць : у 2-х частинах. – Вип. 27 : [матеріали VІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Українська література : духовність і ментальність»] (Кривий Ріг, 12–13 жовтня 2007 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет / А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – Ч. 1 : Аспекти духовності української літератури. – К. : Акцент, 2007.– С. 211218.

28. Сучасна українська літературна мова : Державний екзамен : [методичний посібник для студентів факультету української філології] / Оксана Андріївна Остроушко. – Кривий Ріг, 2007. – 124 с.

29. Морфологія сучасної української літературної мови : [навчальний посібник] / Н. М. Малюга, О. А. Остроушко. – Кривий Ріг, 2008. – 108 с.

30. Сучасна українська літературна мова : Державний екзамен : [методичний посібник для студентів факультету української філології] / Оксана Андріївна Остроушко. – Кривий Ріг, 2008. – [2-е вид., стереотип.].– 124 с.

31. Українські замовляння-діалоги : структура, семантика, функціонування / Оксана Андріївна Остроушко // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Вип. 2 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2008. – С. 5257.

32. Структурно-семантична та функціональна своєрідність українських діалогізованих замовлянь / Оксана Андріївна Остроушко // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Вип. 3 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. – С. 7781.

33. Соціокультурний компонент у навчанні рідної та іноземної мов / Оксана Андріївна Остроушко // Україна і Німеччина : етнокультурні, лінгводидактичні та мистецько-духовні обміни, взаємозв’язки та взаємовпливи : зб. наук. праць : [матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції]  (Кривий Ріг, 15 травня 2009 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет  / ред. : М. Б. Євтух (голова), А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009.– С. 139145.

34. Функціонально-прагматичні особливості прикметників у текстах телевізійної реклами / Оксана Андріївна Остроушко // Журналістика, філологія те медіаосвіта : зб. наук. праць : [матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції] (Полтава, 1415 травня 2009 р.) / М-во освіти і науки України ; Полтавський державний педагогічний університет. – Полтава, 2009. – Т. 2. – С. 259262.

35. Конструкції з однорідними членами речення  у структурі текстів українських  замовлянь / Оксана Андріївна Остроушко // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць : у 2-х частинах. – Вип. 33 : [матеріали ІХ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Українська література : духовність і ментальність»] (Кривий Ріг, 16–17 жовтня 2009 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет / Г. Ф. Семенюк (гол. ред.), А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – Ч. 1. – К. :  «Твім інтер», 2009. – С. 328333.

36.
Категорія: Всі публікації | Додав: doctor
Переглядів: 972 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
...
Поиск
Час
Календар
Copyright MyCorp © 2018
Створити безкоштовний сайт на uCoz