Неділя, 16.06.2019, 22:17
Кафедра української мови КПІ ДВНЗ "КНУ"
Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гість | RSS
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входа
<br>


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


       Оцінка курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою, яка складається з двох частин: 1) виконання курсової роботи (до 70 балів) і 2) захисту (до 30 балів).
         Оцінка А «відмінно» (91–100 балів) ставиться, якщо студент:
         1) показав глибокі теоретичні знання з тієї дисципліни, з якої виконана курсова робота;
         2) оволодів первинними навиками дослідницької роботи: збирати дані, аналізувати, творчо осмислювати, формулювати висновки;
         3) дає свої пропозиції і рекомендації з предмета дослідження;
         4) виконав роботу грамотно літературною українською мовою;
         5) оформив роботу відповідно до вимог і подав її до захисту у  визначений кафедрою термін;
         6)  на захисті продемонстрував глибокі знання з теми дослідження, твердо і впевнено відповів на запитання членів комісії.
         Оцінка В «добре» (81-90 балів) ставиться, якщо студент:
         1) показав досить високі теоретичні знання з тієї дисципліни, з якої виконана курсова роботи;
        2) оволодів первинними навиками дослідницької роботи: збирати дані, аналізувати,  осмислювати їх, формулювати висновки,  але не завжди критично ставиться до використаних джерел та літератури;
         3)  дає свої пропозиції і рекомендації з предмета дослідження, однак відчуває труднощі щодо їх обґрунтування;
         4) виконав роботу грамотно літературною українською мовою, але допустив нечисленні граматичні та стилістичні помилки;
         5) оформив роботу відповідно до вимог і подав її до захисту у визначений кафедрою термін;
         6)  на захисті продемонстрував добрі знання з теми дослідження, відповів на запитання членів комісії.
         Оцінка С «добре» (71-80 балів) ставиться, якщо студент:
         1) показав досить високі теоретичні знання з тієї дисципліни, з якої виконана курсова роботи;
       2) оволодів первинними навиками дослідницької роботи: збирати дані, аналізувати,  осмислювати їх, формулювати висновки,  але не завжди критично ставиться до використаних джерел та літератури;  мають місце окремі неточності;
         3)  дає свої пропозиції і рекомендації з предмета дослідження, однак відчуває труднощі щодо їх обґрунтування;
         4) виконав роботу грамотно літературною українською мовою, але допустив граматичні та стилістичні помилки;
         5) оформив роботу відповідно до вимог і подав її до захисту у визначений кафедрою термін;
         6)  на захисті продемонстрував добрі знання з теми дослідження, відповів на більшість запитань членів комісії.
         Оцінка Д «задовільно» (61 – 70 балів) ставиться, якщо студент:
          1) показав достатні теоретичні знання з тієї дисципліни (дисциплін), з якої виконана робота;
       2) в основному оволодів первинними навиками дослідницької роботи: збирати дані,  аналізувати,  осмислювати їх,  формулювати висновки, однак допускає в роботі порушення принципів логічного і послідовного викладу матеріалу, мають місце окремі фактичні помилки і неточності;
          3) не може сформулювати пропозиції і рекомендації з теми дослідження або обґрунтувати їх; 
          4) допускає помилки в оформленні роботи та її наукового апарату;
          5) допускає численні граматичні та стилістичні помилки;
         6) подав роботу до захисту у визначений кафедрою термін; на захисті продемонстрував задовільні знання з теми дослідження, але не зумів упевнено й чітко відповісти на додаткові запитання членів комісії.
          Оцінка Е «задовільно» (51 – 60 балів) ставиться, якщо студент:
          1) показав достатні теоретичні знання з тієї дисципліни (дисциплін), з якої виконана робота;
        2) в основному оволодів первинними навиками дослідницької роботи: збирати дані,  аналізувати,  осмислювати їх,  формулювати висновки, однак допускає в роботі порушення принципів логічного і послідовного викладу матеріалу, мають місце окремі фактичні помилки і неточності;
          3) не сформулював пропозиції і рекомендації з теми дослідження; 
          4) допускає помилки в оформленні роботи та її науково-довідкового апарату;
          5) допускає численні граматичні та стилістичні помилки;
         6) подав роботу до захисту пізніше визначеного кафедрою терміну; на захисті продемонстрував задовільні знання з теми дослідження, але не зумів упевнено відповісти на додаткові запитання членів комісії.
          Оцінка FХ «незадовільно» (26–50  балів) ставиться в тому разі, якщо: 
         1) продемонстрував незадовільні знання з тієї дисципліни (дисциплін), з якої виконана робота;
         2) зовсім не оволодів первинними навиками дослідницької роботи;
         3) допускає  чимало помилок в оформленні роботи та її наукового апарату;
         4) допускає численні граматичні та стилістичні помилки;
      5) подав роботу до захисту пізніше визначеного кафедрою терміну; на захисті продемонстрував незадовільні знання з теми дослідження, не зумів відповісти на додаткові запитання членів комісії.  
       Оцінка F «незадовільно» (0–25 балів) ставиться в тому разі, коли на захисті студент проявив повне незнання досліджуваної проблеми, не зумів задовільно відповісти на поставлені питання,  що свідчить про несамостійне виконання курсової роботи, або коли роботу до захисту не представлено.

 ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

 

За шкалою

ECTS

За національ-ною шкалою

Загальна кіль-

кість балів

Коротка характеристика

А

відмінно

(5)

91–100

Зміст відповідає темі дослідження та визначеному у вступі науковому апарату; студент продемонстрував високий рівень самостійності під час виконання курсової роботи; курсова  робота відповідає всім вимогам до навчально-наукових робіт такого типу: тема розкрита повністю; матеріал проаналізований ефективно; одержані результати достовірні й систематизовані; висновки логічні й розкривають результати розв’язання поставлених завдань; оформлення відповідає чинним вимогам до робіт такого типу; доповідь на захисті відображає зміст курсової роботи.

В

дуже добре (4)

81–90

Зміст відповідає темі дослідження та визначеному у вступі науковому апарату; курсова  робота відповідає всім вимогам до навчально-наукових робіт такого типу: тема розкрита повністю; матеріал проаналізований ефективно; одержані результати достовірні й систематизовані; висновки логічні й розкривають результати розв’язання поставлених завдань. Поодинокі випадки порушення логіки викладу, вимог стилю, огріхи в оформленні; доповідь логічна, але відображає не всі змістові акценти курсової роботи; робота загалом оформлена згідно з чинними вимогами, проте містить окремі несистематичні огріхи.

С

добре

(4)

71–80

Курсова  робота відповідає всім вимогам до навчально-наукових робіт такого типу: тема розкрита повністю; матеріал проаналізований ефективно; одержані результати достовірні й систематизовані. Недостатньо конкретні висновки, поодинокі випадки порушення логіки викладу, вимог стилю, перевантаженість цитатами, огріхи в оформленні; тема  курсової  роботи розкрита, але є окремі недоліки принципового характеру: поверхово проаналізовані літературні джерела; недостатньо використані інформаційні матеріали; доповідь логічна, але відображає не всі змістові акценти курсової роботи; робота загалом оформлена згідно з чинними вимогами, проте містить  несистематичні огріхи.

Д

задовільно (3)

61–70

Тема  курсової  роботи в основному розкрита, але є численні недоліки змістового  характеру: теоретичний розділ має реферативний характер, не містить аналізу підходів до висвітлення проблем, заявлених у темі курсової роботи; в аналітичній частині спостерігається надлишок елементів описовості; висновки сформульовані з надмірною узагальненістю; добір інформаційно-ілюстративних матеріалів (таблиці, графіки, схеми тощо) не завжди вмотивований; є зауваження щодо оформлення роботи.

Е

достатньо

(3)

51–60

Тему проаналізовано поверхнево, є численні недоліки змістового  характеру: теоретичний розділ має реферативний характер, не містить аналізу підходів до висвітлення проблем, заявлених у темі курсової роботи; в аналітичній частині спостерігається надлишок елементів описовості; висновки сформульовані з надмірною узагальненістю; добір інформаційно-ілюстративних матеріалів (таблиці, графіки, схеми тощо) не завжди вмотивований; не витримано вимоги до оформлення роботи.

FX

незадовільно

(2)

26-50

Зміст роботи не відповідає темі; аналіз виконаний поверхово; у роботі переважають описовість і реферативність, відсутня системність; висновки не видаються достовірними; фактичний (ілюстративний) матеріал дослідження не паспортизований; є суттєві огріхи в оформленні роботи; відгук наукового керівника містить принципові зауваження.

F

незадовільно (2)

0–25

Студент проявив повне незнання досліджуваної проблеми, не зумів задовільно відповісти на поставлені питання,  що свідчить про несамостійне виконання курсової роботи, або коли роботу до захисту не представлено.

 

 

 

 

...
Поиск
Час
Календар
Copyright MyCorp © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz